National Speakers

List of Expertise

Dr. Aditya Daftary
Dr. Alka Karnik
Dr. Ankit B.Shah
Dr. Anupama Maheswaran
Dr. Ashwin Lawande
Dr. Bipin R. Shah
Dr. Gaurav Sharma
Dr. Harshita Surange
Dr. Joban Babhulkar
Dr. Kunwar Pal Singh Dhami
Dr. Mohit V.Shah
Dr. Nidhi Bhatnagar
Dr. Nitin Chaubal 
Dr. Nitin Ketkar
Dr. P.K. Srivastava
Dr. Rahul Saoji
Dr. Rajas Chaubal
Dr. Rolly Chaudhari
Dr. Upasana Misra Baruah
Dr.T.H.S Bedi